}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Ban chủ nhiệm khoa

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ

QUYỀN TRƯỞNG KHOA 

ThS. Hoàng Lê Thị Tuyết

 • Quản lý chung các công việc của Khoa
 • Quản lý chất lượng, AUN của Khoa
 •  Công tác chiến lược phát triển Khoa
 •  Công tác nhân sự Khoa
 •  Công tác tài chính Khoa
 •  Công tác quan hệ đối ngoại
 •  Kế hoạch đầu tư thiết bị, vật tư
 •  Phụ trách Trung tâm Ngoại Ngữ
 •  Phụ trách trang web của Khoa
 •  Công tác đánh giá, thẩm định chương trình, viết giáo trình
 •  Công tác khen thưởng và kỉ luật

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Trường Sa

 

      Hỗ trợ Trưởng khoa quản lý những mảng công việc sau: 

 • Thời khóa biểu, kế hoạch giảng viên của khoa, ký dạy bù
 • Quản lý trang thiết bị, vật tư và phòng lab
 • Hiệu chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo
 • Phụ trách nghiên cứu khoa học (sinh viên), 
 • Nội dung website, kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên 
 • Công tác GV chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, CLB tiếng Anh
 • Ký các bảng điểm của SV
 • Phụ trách hồ sơ đào tạo của khoa
 • Các việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Phan Thị Tuyết Nga

 

      Hỗ trợ Trưởng khoa quản lý những mảng công việc sau: 

 • Công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá
 • Ký đề nghị thi giữa kỳ, cuối kỳ
 • Hoạt động hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy, PBL
 • Phụ trách công tác 5S, an toàn lao động, PCCC trong khu vực do khoa quản lý.
 • Nghiên cứu khoa học (giảng viên),
 • Công tác Công đoàn của khoa
 • Công tác thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp của SV
 • Các việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa
Đơn vị liên kết