}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bùi Văn Hát

Full name:       Bùi Văn Hát

                        Dean of FFL (2008-2018)

Email:  buihat30574@yahoo.com

Education Background:

            PhD student

            Master of Art in TESOL

            Bachelor of Art in TESOL

Teaching/Research Interest:

            Translation

            Grammar

Publication:

Bùi Văn Hát (5, 2016). Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên dạy ngoại ngữ ở trường Đại học Công nghiệp Tp HCM. Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT, 66-68.

Bùi Văn Hát (5, 2016). Chất lượng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong trường đại học - một trong các yếu tố góp phần tạo ra hiệu quả hội nhập quốc tế. Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT, 255-2578.

Đơn vị liên kết