}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đặng Thị Kim Phượng

Full name:  Đặng Thị Kim Phượng (Tranferred to BEL)

Email:   dangthikimphuong@iuh.edu.vn

Education Background:

MA of Vietnamese Language

Teaching/Research Interest:

  • Vietnamese in practice
  • Vietnamese document editing
  • Vietnamese culture
Đơn vị liên kết