}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đinh Tấn Thụy Kha

Full name:   Dinh Tan Thuy Kha

Email:  thuykhaqn@yahoo.com.vn

Education Background:

   MA in TESOL

   Bachelor of English Language

Teaching/Research Interest:

   Listening skill

   Reading skill

Publication:

Đơn vị liên kết