}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đinh Thị Hoa

Full name:  Đinh Thị Hoa

Email:  dinhthihoa@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA in TESOL

- MA in TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • Listening and Reading Skills
Đơn vị liên kết