}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đỗ Thị Kim Hiếu

Full name:       Đỗ Thị Kim Hiếu

                        Deputy Dean of FFL (2008-2018)

Email:  dothikimhieu@iuh.edu.vn

Education Background:

       MA in TESOL

       MA in Comparative Linguistics

       Bachelor of English Language

       Diploma, Business English

Teaching/Research Interest:

       Phonetics and Phonology

       Pronunciation Practice

Publication:

Đơn vị liên kết