}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đoàn Minh Huệ

Full name:  Doan Minh Hue

Email:  doanminhhue@iuh.edu.vn

Education Background:

            - MA of TESOL

            - BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            Reading and writing

            Teaching Methodology

            Testing and Assessment

            TOEIC

Publication:

Đơn vị liên kết