}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hồ Thị Hiền

Full name:  Ho Thi Hien

Email:  hothihien@iuh.edu.vn

Education Background:

            - MA of TESOL

            - BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            Listening and Speaking

            Presentation skills

            Teaching Methods

Publication:

Đơn vị liên kết