}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hồ Thị Nguyệt Thanh

Full name:  Hồ Nguyệt Thanh (Transferred to BEL)

Email:   honguyetthanh@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

- DBA

Teaching/Research Interest:

  • General English
  • Business English
  • TOEIC
  • Reading
  • Grammar
  • Translation
  • Leadership competencies
Đơn vị liên kết