}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hoàng Lê Thị Tuyết

Full name:  Hoang Le Thi Tuyet

Email:  hoanglethituyet@iuh.edu.vn

Education Background:

       - BA in TESOL

       - MA in TESOL

       - DBA

Teaching/Research Interest:

  • Listening skill
  • Speaking skill

Publication:

Đơn vị liên kết