}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hoàng Thị Sơn

Full name:  Hoàng Thị Sơn

Email:  hoangthison@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

Teaching/Research Interest:

TOEIC, General English

Đơn vị liên kết