}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
Hướng dẫn Quy trình xin mở lớp học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM    

                 KHOA NGOẠI NGỮ

Hướng Dẫn và Đơn Xin Mở Lớp Học Phần

(Guidelines and application form for class opening)

Updated on May 16th, 2018

 

Hướng dẫn:

- (1) Sinh viên theo dõi tiến độ đào tạo của nhà trường ở mỗi học kỳ về thời gian đăng ký lớp học phần.

- (2) Sinh viên chủ động lập danh sách với đủ số lượng 30 học viên và làm mẫu đơn xin mở lớp học phần.

- (3) Gửi danh sách và đơn xin mở lớp học phần cho Giáo vụ Khoa.

- (4) Giáo vụ gửi đơn cho Tổ trưởng bộ môn duyệt và phân giảng viên.

- (5) Giáo vụ mở lớp học trên mạng đăng ký học phần và chờ phản hồi chấp nhận mở lớp và cấp phòng học từ Phòng Đào Tạo

- (6) Sinh viên có tên trong danh sách xin mở lớp học phần sẽ đăng ký trên tài khoản riêng của mình.

Mẫu đơn:  tải bên dưới

Lưu ý:

- Sinh viên tra cứu niên giám để kiểm tra Chương Trình Đào Tạo.

- Sinh viên thông báo cho nhau để cùng đăng ký.

- Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Web khoa KNN.

- Sinh viên nhờ sự tư vấn của Giáo vụ khoa, Giáo viên chủ nhiệm, BCN Khoa.

Tải đơn xin mở lớp học phần tại đây:

Link to download

 

Đơn vị liên kết