}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Huỳnh Thị Bảo Trinh

Full name:   Huỳnh Thị Bảo Trinh

Email:  huynhthibaotrinh@iuh.edu.vn

Education Background:

            - Master in TESOL

            - Bachelor of Arts (English Teaching)

Teaching/Research Interest:

  • Listening skill
  • Pronunciation
  • TOEIC
  • General English

Publication:

Đơn vị liên kết