}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Huỳnh Thị Bích Phượng

Full name:  Huỳnh Thị Bích Phượng (Tranferred to BEL)

Email:  htbphuong2410@gmail.com

Education Background:

            PhD in Education

            MA in TESOL

            BA in TESOL

Teaching/Research Interest:

            - Teaching method

             - Linguistics (Semantics, Morphology, Syntax)

            - Translation

            - 4 macro skills  

Publication:

Đơn vị liên kết