}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
KẾT QUẢ SINH VIÊN THI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO NIÊN HỌC 2018-2019
Đơn vị liên kết