}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
KEY PERFORMANCE INDICATORS (Internal use)

Phần 1: Mục tiêu bảng đánh giá

  • Chi tiết hoá các tiêu chí đánh giá hiện tại trong các văn bản hướng dẫn bình xét thi đua nhằm làm kênh tham khảo trong quá trình đánh giá, bình xét giảng viên.
  • Định lượng các nội dung công việc được mô tả trong các bản mô tả vị trí việc làm.
  • Tạo sự công bằng quá trình đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức;
  • Khuyến khích giảng viên, cán bộ viên chức làm việc ngày một hiệu quả, chất lượng hơn.

Phần 2: Nguồn tham khảo nội dung xây dựng bảng điểm đánh giá

  • Quy định về đánh giá, phân loại các đơn vị, công chức, viên chức, và người lao động IUH 1831/QĐ-ĐHCN ngày 11/4/2017
  • Thông báo về việc đánh giá công chức, viên chức IUH qua các năm 2015, 2016, 2017
  • Hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng IUH  396/ĐHCN-TCHC ngày 28/6/2017
  • Quy định xét thu nhập tăng thêm 2228/QĐ-ĐHCN ngày 09/01/2016
  • Phê duyệt Đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Số 4977/Đ-BCT ngày 29/12/2017
  • Hướng dẫn xây dựng Bản mô tả công việc, khung năng lực các vị trí việc làm số 5234/BCT-TCCB của Bộ công thương ngày 2/7/2018

Phần 3: Cách tính điểm đánh giá

 

 

Đơn vị liên kết