}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Ngọc Diệp

Full name:  Le Ngoc Diep

Email:  lengocdiep@iuh.eu.vn

Education Background:

- Master of Arts in Teaching English

- Master in Management

- Master of Business Administration

- Bachelor of Arts in English

Teaching/Research Interest:

British and American civilisations, cultures and literature

Publication:

 

Đơn vị liên kết