}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Phạm Thiên Thư

Full name:  Lê Phạm Thiên Thư

Email:  lephamthienthu@iuh.edu.vn

Education Background:

            • “Master of Arts” in Applied Linguistics

            • “Postgraduate Diploma” in TESOL

            • “Bachelor of Arts” in English Linguistics and Literature

            • “Bachelor of Arts” in Teaching English  

Teaching/Research Interest:

            Teaching Methodology

Publication:

Đơn vị liên kết