}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Thị Thành Lập

Full name:  Le Thi Thanh Lap

Email:  lethithanhlap@iuh.edu.vn

Education Background:

  • MA of TESOL
  • BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • Reading skill
  • Listening skill

Publication:

 

Đơn vị liên kết