}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Thị Thiên Phước

Full name:  Lê Thị Thiên Phước

Email:  lethithienphuoc@iuh.edu.vn

Education Background:

            - M. A in TESOL

            - B. A in Teaching English

Teaching/Research Interest:

Phonetics, Lexicology, Translation, British and American Culture. 

Publication:

Đơn vị liên kết