}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Thị Thúy

Full name:  Lê Thị Thuý  (Transferred to BEL)

Email:  lethithuy@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA student of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • Grammar
  • Writing and Reading
  • Learning Autonomy and Groupwork Interaction
Đơn vị liên kết