}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lê Văn Cần

Full name:  Lê Văn Cần

Email:  levancan@iuh.edu.vn

Education Background:

            - DBA

            - MBA

            - Bachelor of Art

Teaching/Research Interest:

            TOEIC

            General English

            Business English

            Finance and Accounting

Publication:

Đơn vị liên kết