}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Hùng Khanh

Full name:   Nguyễn Hùng Khanh

Email:  nguyenhungkhanh@iuh.edu.vn

Education Background:

             Master of Art in TESOL

            Bachelor of Art in TESOL

Teaching/Research Interest:

Reading and Phonetics

Publication:

Đơn vị liên kết