}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Bích

Full name:  Nguyễn Thị Bích

Email:  nguyenthibich@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA in TESOL

- MA in TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
Đơn vị liên kết