}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Bích Thủy

Full name:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Email:  nguyenthibichthuy@iuh.edu.vn

Education Background:

            - TESOL, M.A. (2000)

            -  Literary Studies and Criticism, M.A. (2010)

Teaching/Research Interest:

  • Literature
  • Psychology

Publication:

Đơn vị liên kết