}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Diễm Thi

Full name:  Nguyễn Thị Diễm Thi

Email:  nguyenthidiemthi@iuh.edu.vn

Education Background:

            - MA of TESOL

            - BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            Speaking,

            Pronunciation

            Public Speaking

            Teaching Method

Publication:

Nguyễn Thị Diễm Thi (2010). Tầm quan trọng và một số ưu điểm của việc sử dụng tài liệu mang tính nguyên bản trong việc giảng dạy môn đọc cho sinh viên năm hai khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, đại học Huế. Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Thông báo Khoa học, Bulletin of Science, 03, 187-198

Đơn vị liên kết