}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Đức

Full name:  Nguyễn Thị Đức

Email:  nguyenthiduc@iuh.edu.vn

Education Background:

- MA in Vietnamese Language

Teaching/Research Interest:

  • Vietnamese Language in practice
  • Introduction to linguistics
  • Vietnamese culture
Đơn vị liên kết