}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Kim Chung

Full name:  NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

Email:  nguyenthikimchung@iuh.edu.vn

Education Background:

            MA in TESOL.

            MBA in Marketing Management

            BS in Chemistry

            BA in TESOL, Education University of HCMC 2000

Teaching/Research Interest:

            -   English Methodology,

            - Technology in Language Teaching and Learning

            - Interpretation,

            - Culture and Civilization

            - Linguistics

            - Customer behaviorism

Publication:

Đơn vị liên kết