}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Thoang

Full name:  Nguyễn Thị Thoang

Email:   nguyenthithoang@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA student of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • Grammar
  • Writing
  • Phonetics
Đơn vị liên kết