}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Thu Hằng

Full name:  Nguyễn Thị Thu Hằng

Email:  thuhangvn2701@gmail.com

Education Background:

            - Master of Arts ( Applied Linguistics)

            - Postgraduate Diploma in TESOL

            - Bachelor of Arts ( English Teaching)

Teaching/Research Interest:

            - 4 macro skills

            - Teaching methods

            - Bristish and American culture

Publication:

Đơn vị liên kết