}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Thúy Loan

Full name:  Nguyen Thi Thuy Loan

Email:  ntthuyloan@gmail.com

Education Background:

  • MA of TESOL
  • BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            - English Teaching Methodolgoy

            - Modern/ New teaching methods and technology - Language skills

Publication:

            Loan N. (2018, July). Teacher roles in a classroom.

          Retreived from http://ffl.iuh.edu.vn/teacher-roles-in-a-classroom

 

Đơn vị liên kết