}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thúy Trúc Linh

Full name:  Nguyễn Thúy Trúc Linh

Email:  nguyenthuytruclinh@iuh.edu.vn

Education Background:

  • MA of TESOL
  • BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            - Listening skill

            - Listening Competence

Publication:

Đơn vị liên kết