}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Văn Nha

Full name:   Nguyễn Văn Nha

Email:  nguyenvannha21@gmail.com

Education Background:

            - Master in TESOL

            - Bachelor of Arts (English Teaching)

Teaching/Research Interest:

  • Morphology
  • British and American culture
  • British and American literature

Publication:

Đơn vị liên kết