TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
Nhân viên cơ hữu

 

  Giáo vụ:  Nguyễn Thị Dạ Uyên           

   Điện thoại: 0283 8940 390 ext: 151

   Email: nguyenthidauyen@iuh.edu.vn

 

 

 

 

 

 • Công tác giáo vụ, lập thời khóa biểu, lên lịch thi
 • Tiếp sinh viên và giải quyết các vấn đề học vụ liên quan đăng ký thi TN
 • Nhập điểm, xét TN các hệ, đăng ký học phần, học lại, học bù, mã học phần.
 • Làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp
 • Quản lý hồ sơ Khoa
 • Các công tác khác của Khoa
 • Tiếp và giải quyết các vấn đề phụ trách đối với tất cả sinh viên hệ niên chế.
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng Khoa

 

   Giáo vụ: Lê Thị Cẩm Tú

   Điện Thoại: 0283 8940 390 ext: 151

   Email:  lethicamtu@iuh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 • Báo bù, báo ngưng cho Giảng viên
 • Phụ trách việc in bảng điểm cho sinh viên các bậc đào tạo
 • Tiếp sinh viên và giải quyết các vấn đề học vụ liên quan đến SV hệ đại học,
 • Đăng ký thi TN, nhập điểm, xét TN các hệ,
 • Đăng ký học phần, học lại, học bù, mã học phần đại học
 • Quản lý và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 • In bảng điểm, giấy xác nhận cho sinh viên
 • Báo giảng sinh hoạt chủ nhiệm
 • Chuẩn bị các thiết bị ở phòng thực hành của Khoa.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng Khoa

 

Đơn vị liên kết