}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nhân viên cơ hữu

 

  Giáo vụ:  Nguyễn Thị Dạ Uyên           

   Điện thoại: 0283 8940 390 ext: 151

   Email: nguyenthidauyen@iuh.edu.vn

 

 

 

 

 

 • Công tác giáo vụ, lập thời khóa biểu, lên lịch thi
 • Tiếp sinh viên và giải quyết các vấn đề học vụ liên quan đăng ký thi TN
 • Nhập điểm, xét TN các hệ, đăng ký học phần, học lại, học bù, mã học phần.
 • Làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp
 • Quản lý hồ sơ Khoa
 • Các công tác khác của Khoa
 • Tiếp và giải quyết các vấn đề phụ trách đối với tất cả sinh viên hệ niên chế.
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng Khoa

 

   Giáo vụ: Lê Thị Cẩm Tú

   Điện Thoại: 0283 8940 390 ext: 151

   Email:  lethicamtu@iuh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 • Báo bù, báo ngưng cho Giảng viên
 • Phụ trách việc in bảng điểm cho sinh viên các bậc đào tạo
 • Tiếp sinh viên và giải quyết các vấn đề học vụ liên quan đến SV hệ đại học,
 • Đăng ký thi TN, nhập điểm, xét TN các hệ,
 • Đăng ký học phần, học lại, học bù, mã học phần đại học
 • Quản lý và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 • In bảng điểm, giấy xác nhận cho sinh viên
 • Báo giảng sinh hoạt chủ nhiệm
 • Chuẩn bị các thiết bị ở phòng thực hành của Khoa.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng Khoa

 

Đơn vị liên kết