}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Phạm Ng. Trường Thi

Full name:  Phạm Nguyễn Trường Thi (transferred to BEL)

Email:   truongthi.abc@gmail.com

Education Background:

- BA in Chinese Language

- MA in Linguistics (Chinese)

Teaching/Research Interest:

  • Chinese
  • Comparative Linguictics
  • Chinese literature and culture
Đơn vị liên kết