}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Phạm Thị Xuân Trinh

Full name:  Phan Thi Xuan Trinh (Transferred to BEL)

Email:    phamthixuantrinh@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

- MBA

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • 4 macro skills
Đơn vị liên kết