}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Phan Thị Bích Ngọc

Full name:   Phan Thi Bich Ngoc

Email:  phanthibichngoc@iuh.edu.vn

Education Background:

             Master of Art in TESOL

            Bachelor of Art in English linguistics and literature

Teaching/Research Interest:

Reading, Writing, Speaking, Listening, TOEIC, IELTS

Publication:

Đơn vị liên kết