}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Phan Xuân Chương

Full name:  Phan Xuan Chuong

Email:  phanxuanchuong@iuh.edu.vn

Education Background:

            - (Post doctorate of Education)

            - (Ph.D in Business of Administration)

            -  Master of Comparative Linguistics

            -  Bachelor of English

Teaching/Research Interest:

  • Business English
  • English for Tourism
  • TOEIC

Publication:

Đơn vị liên kết