}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
QUY TRÌNH CHẤM PHÚC KHẢO (dành cho giáo vụ và giảng viên)
 1. Giáo vụ:   
 • Nhận đơn phúc khảo của sinh viên
 • Nhận hóa đơn đóng tiền phúc khảo của sinh viên;
 • Gửi egov cho tổ trưởng phân công người chấm phúc khảo;
 • Gọi điện cho khảo thí, lấy số phách của sinh viên phúc khảo;
 • Lấy bài cho giảng viên chấm;
 1. Giảng viên chấm phúc khảo:
 • Chấm bài phúc khảo tại văn phòng khoa
 • Điền kết quả phúc khảo lên đơn của sinh viên;
 • Trả kết quả phúc khảo cho giáo vụ;
 • Giáo vụ gửi egov cho giảng viên dạy: thông báo việc chỉnh sửa điểm do phúc khảo
 1. Giảng viên dạy:  
 • Điền Phiếu chỉnh sửa điểm và đưa Trưởng đơn vị ký tên
 1. Giáo vụ:    
 • Thông báo trả kết quả cho sinh viên
 • Nếu thay đổi điểm thi thì làm thủ tục hồ sơ gửi phòng Đào tạo
 • Thủ tục hồ sơ gửi phòng Đào tạo:
 1. Đơn phúc khảo
 2. Hóa đơn đóng tiền
 3. Phiếu chỉnh sửa điểm
 4. Photo bài thi
 5. Photo đầu phách của bài thi đã chấm phúc khảo
 6. Photo danh sách sinh viên dự thi cuối kỳ (dùng bút dạ quang bôi tên sinh viên cần sửa điểm phúc khảo)
 7. Photo bảng điểm giảng viên nhập điểm cuối kỳ trên hui edu (Điểm trước khi phúc khảo) (dùng bút dạ quang bôi tên sinh viên cần sửa điểm do phúc khảo)
 • Chuẩn bị hồ sơ xong gửi cho Cô Chi – phòng Đào tạo.

                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Đơn vị liên kết