}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
QUY TRÌNH CHỈNH SỬA ĐIỂM, BỔ SUNG ĐIỂM (dành cho giảng viên)

Nếu trong quá trình nhập điểm có sai sót cần chỉnh sửa hay bổ sung, giảng viên dạy tự chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục sau:

  • Thủ tục hồ sơ gửi phòng Đào tạo gồm:
  1. Điền Phiếu chỉnh sửa điểm/Phiếu bổ sung điểm và đưa Trưởng đơn vị ký tên
  2. Photo bài thi
  3. Photo đầu phách của bài thi (Nếu phòng Khảo thí cắt phách)
  4. Photo danh sách sinh viên dự thi (dùng bút dạ quang bôi tên sinh viên cần sửa điểm/bổ sung điểm)
  5. In bảng điểm giảng viên nhập điểm trên hui edu (dùng bút dạ quang bôi tên sinh viên cần sửa điểm/bổ sung điểm)
  • Chuẩn bị hồ sơ xong gửi Cô Chi – phòng Đào tạo.

                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Đơn vị liên kết