}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
  1. Phòng QLKH & HTQT thông báo về việc đăng ký ĐTNCKH cấp trường trên egov (mỗi năm có 2 đợt)
  2. Giảng viên đăng ký đề tài với Phó trưởng Đơn vị phụ trách NCKH
  3. Giảng viên tải các văn bản và tài liệu trên website của phòng QLKH & HTQT http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/bieumau@96-Van-ban.html  để chuẩn bị hồ sơ xét duyệt đề tài cấp đơn vị
  4. Giảng viên nộp hồ sơ file mềm và file giấy cho Phó trưởng Đơn vị phụ trách NCKH
  5. Thành lập Hội đồng NCKH cấp Khoa thẩm định xét duyệt đề tài.
  6. Phó trưởng Đơn vị phụ trách NCKH tổng hợp danh sách giảng viên có đề tài đã được duyệt cấp đơn vị và chuyển hồ sơ tới phòng QLKH & HTQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2018

Đơn vị liên kết