}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
Quy trình giải quyết thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên.

Bước 1: Đối với Bí thư Đoàn

- Nhận xét đầy đủ phần “NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM HÀNG NĂM” trong sổ đoàn viên của từng đoàn viên đơn vị mình. Lưu ý: Đảm bảo phần nhận xét hàng năm đến năm học 2017 - 2018.

- Ghi thông tin vào mục “GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐOÀN” trong sổ đoàn viên. Cách điền như sau (chú ý phần chữ in nghiêng, tô đậm):

GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi BCH Đoàn trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí (điền đầy đủ họ tên đoàn viên): về cơ sở mới.

      Đã đóng góp Đoàn phí hết tháng:

Ngày...tháng...năm 2018

TM.BCH CHI ĐOÀN

 

Lưu ý: Đối với Đoàn viên là Cán bộ Đoàn – Hội thì Bí thư/ Phó bí thư Đoàn cơ sở phải ký tên và ghi nhận xét

 

Bước 2: Đối với BCH Đoàn cơ sở

Ghi thông tin vào mục kế tiếp ở phần “GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐOÀN” trong sổ đoàn viên. Cách điền như sau (chú ý phần chữ in nghiêng, tô đậm):

Kính gửi BCH Đoàn Cơ sở mới

Đề nghị giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn cho đồng chí (điền đầy đủ họ tên đoàn viên): về cơ sở mới.

      Đã đóng góp Đoàn phí hết tháng:

Lưu ý: Không ký tên

Bước 3:

Đoàn khoa/viện gửi sổ đoàn viên đã làm hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn tại Đoàn khoa/viện về Văn phòng Đoàn trường theo thời gian quy định kèm danh sách (Gửi bản giấy có ký tên của Bí thư Đoàn cơ sở và bản mềm qua email: doantn@iuh.edu.vn, tiêu đề email ghi rõ: Danh sach rut so doan_LOP_KHOA

Bước 4: Đoàn trường xác nhận và trả sổ đoàn đã hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn về Đoàn khoa/viện để gửi lại cho đoàn viên.

Lưu ý:

            - Đối với đoàn viên cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh :Đoàn cơ sở lập danh sách kèm sổ Đoàn gửi lên Đoàn trường; Đoàn trường chuyển danh sách về Quận - Huyện Đoàn; Quận - Huyện Đoàn chuyển danh sách về Đoàn phường, xã để Đoàn phường, xã thông báo danh sách về chi đoàn khu phố, ấp nơi đoàn viên cư trú để mời ra sinh hoạt và chuyển hồ sơ đoàn viên.

            - Đối với đoàn viên về cư trú các tỉnh, thành khác: Đoàn cơ sở lập danh sách kèm sổ Đoàn gửi lên Đoàn trường; Đoàn trường ghi chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên, để trống nơi đến, để khi đoàn viên chuyển về địa phương hoặc đơn vị mới sẽ tự ghi vào.

Trên đây là hướng dẫn về việc rút sổ đoàn cho Đoàn viên.

Đơn vị liên kết