}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
Quy trình phát sổ Đoàn, thẻ Đoàn và nghị quyết Đoàn cho Đoàn viên

Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; để đảm bảo thực hiện thống nhất theo nguyên tắc, quy trình quản lý đoàn viên và việc cấp phát sổ đoàn, thẻ đoàn và nghị quyết Đoàn cho đoàn viên, Ban Chấp Hành Đoàn Khoa Ngoại Ngữ hướng dẫn các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

1. Quy định về quản lý sổ Đoàn viên, thẻ Đoàn, nghị quyết Đoàn

1.1. Sổ Đoàn viên, thẻ Đoàn, nghị quyết Đoàn:

- Sổ Đoàn, thẻ Đoàn, nghị quyết Đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành.

- Đoàn viên được cấp sổ, thẻ và nghị quyết Đoàn trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất không quá 1 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Đoàn. Việc cấp phát này do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định.

- Sổ, thẻ và nghị quyết Đoàn được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn tạm thời và xuất trình khi cần. Đoàn viên không được cho người khác mượn sổ, thẻ hay nghị quyết Đoàn; khi trưởng thành Đoàn, đoàn viên được giữ lại.

- Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ thì bị thu hồi sổ Đoàn; đoàn viên sử dụng sổ, thẻ hay nghị quyết sai mục đích thì tùy mức độ bị xem xét xử lý kỷ luật. Ban Chấp hành Đoàn Khoa có trách nhiệm thu hồi Sổ và nộp cho Đoàn trường quản lý.

1.2. Thủ tục cấp sổ, thẻ và nghị quyết Đoàn cho Đoàn viên mới:

* Quy trình, thủ tục đề nghị cấp Sổ đoàn:

+ Tham gia lớp “Cảm tình Đoàn”.

+ Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình

+ Đoàn viên nộp cho Chi đoàn 01 ảnh màu 3x4 (áo phải có cổ, không đeo khăn quàng, hình ảnh rõ chưa qua sử dụng), phía sau ghi rõ họ và tên đoàn viên.

+ Ban Chấp hành Đoàn Khoa: lập danh sách trích ngang đoàn viên đề nghị cấp sổ, gồm các cột: số thứ tự, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm vào Đoàn, nơi vào Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn khoa gửi ảnh và danh sách trích ngang về Đoàn trường quản lý trực tiếp.

+ Đoàn Trường: Tổng hợp danh sách trích ngang của Đoàn khoa; điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào sổ, thẻ và nghị quyết Đoàn, sau đó cấp lại cho Đoàn khoa.

Lưu ý: Đối với trường hợp đoàn viên mất sổ Đoàn có thể sử dụng thẻ hay nghị quyết Đoàn để xin cấp lại sổ và ngược lại.

2. Công tác quản lý đoàn viên.

2.1.  Đối vi đoàn viên: Mỗi đoàn viên TNCS H Chí Minh đu phi có s đoàn viên, huy hiu Đoàn và được trao th đoàn viên. (Sổ đoàn theo mẫu do Trung ương Đoàn bàn hành)

2.2.  Đối vi Đoàn Khoa:

Ban Chấp hành Đoàn Khoa phải có “S chi Đoàn” theo mu ca Trung ương Đoàn do Ban Chp hành Chi đoàn theo dõi, qun lý, cp nht thông tin đoàn viên và qun lý các hot đng ca Chi đoàn. Đồng chí Bí thư Đoàn quản lý trc tiếp, trường hp đi công tác xa, y nhim cho Phó Bí thư hoặc đng chí y viên Ban Chp hành qun lý, đnh k hàng tháng báo cáo v Đoàn trường theo dõi, tng hp, qun lý.

2.3. Quản lý h sơ đoàn viên:

- Đoàn viên, Đoàn khoa và Đoàn trường đu có trách nhim bo qun s đoàn viên cn thn không đ hư hỏng, mt mát.

- Nơi quản lý s đoàn viên là: Đoàn khoa hoc Đoàn trường.

- Hồ sơ đoàn viên quản lý cơ sở Đoàn nào thì đoàn viên thc hin nhim v và quyn hn đoàn viên cơ sở đó.

2.4. Quản lý đoàn viên v tư tưởng

Ban Chấp hành cơ sở Đoàn, Bí thư Đoàn khoa thường xuyên và kp thi nm bt nhng din biến tư tưởng ca đoàn viên. Biết rõ nhng băn khoăn, thc mc, nhng khó khăn đang xy ra đi vi đoàn viên, nhưng tư tưởng không đúng đang chi phi đoàn viên… Kp thi có hướng giúp đ đ đoàn viên vượt qua nhng khó khăn v tư tưởng, sa cha nhng lch lc ngay trong suy nghĩ ca đoàn viên.

       

 

 

Đơn vị liên kết