}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ CHỈNH SỬA CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Công tác soạn thảo/chỉnh sửa ĐCCT được tiến hành do yêu cầu của nhà trường, BCN Khoa, hoặc Tổ bộ môn.

  1. Tổ bộ môn họp và phân tích phản hồi của các bên liên quan về môn học đã kết thúc, quyết định mức độ điều chỉnh môn học. 
  2. Trưởng bộ môn (TTBM) phân công giảng viên soạn ĐCCT dựa trên mẫu ĐCCT do phòng Khảo thí/Phòng Đào tạo cung cấp.
  3. Giảng viên được phân công cần hoàn thành và nộp file mềm ĐCCT cho TTBM.
  4. TTBM gửi file mềm cho các giảng viên cùng dạy môn học để đóng góp ý kiến cho ĐCCT.
  5. Giảng viên được phân công điều chỉnh, hoàn thiện ĐCCT và gửi file mềm cho TTBM.
  6. TTBM tập hợp ĐCCT của bộ môn thuộc thẩm quyền quản lý, gửi về BCN Khoa.
  7. Thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt ĐCCT.
  8. Giáo vụ Khoa lưu ĐCCT vào hồ sơ đào tạo và đưa vào thực hiện.
  9. Cuối học kỳ, thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học để làm cơ sở chỉnh sửa đề cương.

                                                                                               Tp Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2018

Đơn vị liên kết