}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Sinh viên bổ sung kết quả rèn luyện để được xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
 
Qua kiểm tra kết quả rèn luyện (KQRL) của SV trong danh sách dự kiến được xét cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 do phòng Đào tạo cung cấp, nhiều SV có kết quả học tập giỏi, xuất sắc nhưng KQRL chỉ đạt loại trung bình nên không đủ điều kiện được cấp học bổng (theo qui định của Nhà trường, để được xét, cấp học bổng SV phải có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và KQRL từ loại khá trở lên). 
Để đảm bảo quyền lợi cho SV, SV đã tham gia các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhưng chưa được tính, thì các bạn phải mang theo minh chứng có tham gia hoạt động và nộp lại tại văn phòng Đoàn khoa Ngoại ngữ (bên cạnh phòng V3.02), chậm nhất ngày 11/08/2019.
Đơn vị liên kết