}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo V/v đăng ký cho sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh (TOEIC 250 và 300)

 Hiện tại hệ thống đã hiệu chỉnh và cho phép các Sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh có thể đăng ký lui chứ không thể đăng ký tiến các học phần trong chương trình học. Cụ thể như sau:

 - Sinh viên năm 2 không đủ TOEIC 250 để đăng ký các học phần năm 2 thì vẫn có thể đăng ký học mới hoặc cải thiện các môn năm 1

 - Sinh viên năm 3 không đủ TOEIC 300 để đăng ký các học phần năm 3 thì vẫn có thể đăng ký học mới hoặc cải thiện các môn năm 1 và 2.

 

Đơn vị liên kết