}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Trần Kiều Mỹ An

Full name:  Tran Kieu My An

Email:  trankieumyan@gmail.com

Education Background:

            PhD (Applied Linguistics)

            Master (Applied Linguistics)

Teaching/Research Interest:

            Language teaching methodology

            Morphology

            Public speaking

Publication:

Đơn vị liên kết