}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Trần Thị Xuân Thủy

Full name:  Trần Thị Xuân Thủy

Email:  tranthixuanthuy1977@gmail.com

Education Background:

            - MA of TESOL

            - BA of TESOL

Teaching/Research Interest:

            Grammar, Writing, Syntax, Morphology

Publication:

Đơn vị liên kết