}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Trương Trần Minh Nhật

Full name:  Trương Trần Minh Nhật

Email:  truongtranminhnhat@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • Listening and Speaking
  • Grammar
  • Research on Teaching methods and Education

Publication:

1/ Trương Trần Minh Nhật (2018),Tầm quan trọng của từ vựng tiếng Anh và ảnh hưởng của từ vựng đến bài thi Toeic tại trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM,Tạp Chí Thiết Bị Giáo dục,Số 161(Kỳ 2 tháng 1 năm 2018), trang 35-37

2/ Trương Trần Minh Nhật (2018), Thực trạng rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật tại ĐH Công Nghiêp Thành Phố Hồ Chí Minh và đề xuất một vài phương pháp tự rèn luyện ngoài lớp học, Tạp Chí Giáo Dục (Bộ Giáo dục và đào tạo), Số 435 (Kỳ 1 tháng 8/2018).

Đơn vị liên kết