Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tầm nhìn sứ mệnh
Chủ đề năm học
Tầm nhìn sử mệnh
09-07-2020

Tầm nhìn:

  • Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của trường và nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ;
  • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa, và lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học để đến 2020 được kiểm định đạt chuẩn quốc gia và quốc tế;
  •  Trở thành một trong những khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần vào việc xây dựng thương hiệu của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, và trở thành trung tâm bồi dưỡng và đào tạo có uy tín về ngoại ngữ trong khu vực.

Sứ mệnh:

  • Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sống, xây dựng ý thức học tập và nghiên cứu cho người học, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay;
  • Góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của thành phố và của đất nước.

Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ

Mục tiêu đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

  • Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh - Mỹ.
  • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức đối tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.
  •  Bồi dưỡng cho sinh viên nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác Biên-Phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội,…
  • Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng mềm và thái độ tích cực như kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học.
Đơn vị liên kết